Letanie (Kyrie)

Title: Letanie (Kyrie)
Collection: Falsibordoni per cantar salmi (1592)
Composer: Giovanni Matteo Asola
Poet:
Publisher: Amadino, Ricciardo
Patron:
Genre: Falsobordone
Instrumentation: Canto, Alto, Tenore, Basso
Link to digital source: IMSLP
Transcription: Letanie (Kyrie) , 2021
Audio: Letanie (Kyrie) - midi, 2021

Letanie

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Sancta Maria,
Ora pro nobis.